การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   คณะ/สาขา/จำนวนรับ ...

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 4 Admission 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission   องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ขั้นต่ำ  กำหนดการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร9-19 พ.ค. 62 ประกาศผล29...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คุณสมบัติผู้สมัคร คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก) การศึกษาปฐมวัย(ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต(อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ...

การรับเข้าศึกษา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  คณะที่เปิดรับ   คุณสมบัติผู้สมัคร *คุณสมบัติเฉพาะดูได้ในระเบียบการท้ายล่าง กำหนดการรับสมัคร ตามกำหนดการ ทปอ. *ดูรายละเอียดของแต่ละคณะในระเบียบการรับสมัครผ่านเว็บ MyTCAS : 17-29...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 4 Admission 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission   คุณสมบัติ/องค์ประกอบ สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 4 Admission 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission   คุณสมบัติผู้สมัคร  องค์ประกอบ ...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  คณะ/สาขา/จำนวนรับ  กำหนดการรับสมัคร  ดาว์นโหลดระเบียบการ ประกาศเพิ่มเติม ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ ไปที่เว็บไซต์โครงการ

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  คณะ/สาขา/จำนวนรับ  ...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   คุณสมบัติผู้สมัคร สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 4 Admission 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission  คณะ/สาขา/จำนวนรับ ...
- Advertisement -

Social

215,675FansLike
32,092FollowersFollow

เรื่องราวที่เป็นที่นิยม