การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

1794

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 คณะ/คุณสมบัติ

สำนักวิชาการจัดการ : รับ 270 คน
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ : รับ 50 คน
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร : รับ 30 คน
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ : รับ 180 คน
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : รับ 5 คน
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ : รับ 300 คน
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : รับ 60 คน
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : รับ 105 คน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : รับ 120 คน
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี : รับ 15 คน
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : รับ 65 คน
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ : รับ 30 คน
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : รับ 20 คน
วิทยาลัยนานาชาติ : รับ 120 คน

 กำหนดการรับสมัคร

ไปที่เว็บไซต์โครงการ