การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5/2 2562

3280

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5/2

 โครงการ/คุณสมบัติ

รอบที่ 5/2 โควตาพิเศษสำนักวิชานวัตกรรมสังคม (สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ) รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โควตาพิเศษสำนักวิชาการจัดการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โครงการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม) รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โควตาเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) รับสมัครถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โควตาช่องทางพิเศษเพื่อพัฒนานักสาธารณสุขชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) รับสมัครถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โควตาวิทยาศาสตร์การกีฬายุคใหม่ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) รับสมัครถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โครงการผลิตนักวิศวกรรมวัสดุตามยุทธศาสตร์ประเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ) รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เคมีตามยุทธศาสตร์ประเทศ (สาขาวิชาเคมีประยุกต์) รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โครงการผลิตนักเทคโนโลยีชีวภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
รอบที่ 5/2 โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่ โดนใจ Gen Z (รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)
รอบที่ 5/2 โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางโลจิสติกส์เกษตร (รับสมัครถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562)

ไปที่เว็บไซต์โครงการ