การรับเข้าศึกษา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

2892

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 คณะ/คุณสมบัติ

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562

วิศวกรรมศาสตร์
Announcement of TCAS5 Admission 2019 Double Bachelor’s Degree Program (International Program) Industrial Engineering and Digital Management Systems Faculty of Engineering, KMITL

สถาปัตยกรรมศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

เทคโนโลยีการเกษตร
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

อุตสาหกรรมเกษตร
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

เทคโนโลยีสารสนเทศ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562
Undergraduate Admission – TCAS Round 5 Faculty of Information Technology KMITL Academic Year 2019 (International school or High school -International Program)

การบริหารและจัดการ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี แบบรับตรงอิสระ รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2562
Admission for Bachelor of Science in Logistics Management, Academic Year 2019 International Academy of Aviation Industry

ศิลปศาสตร์
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2562

ไปที่เว็บไซต์โครงการ