การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

846

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  คณะ/สาขา/คุณสมบัติ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ไปที่เว็บไซต์โครงการ