ค่าสถิติพื้นฐาน GAT-PAT 2562

9044

จากการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2562 ได้ทำการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้มีการรายงานผล สถิติพื้นฐาน และจํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ จําแนกตามรายวิชา ดังต่อไปนี้

สถิติพื้นฐาน การสอบ GAT/PAT ประจําปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)
สถิติพื้นฐาน การสอบ GAT/PAT ประจําปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)
จํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามรายวิชา
จํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามรายวิชา

 สถิติพื้นฐาน การสอบ GAT/PAT ประจําปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)

 จํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามรายวิชา