การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

1945

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

คณะครุศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

กำหนดการรับสมัคร

  • ประกาศรับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562
  • ประกาศผล 9 พฤษภาคม 2562
  • สัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 62
  • สละสิทธิ์ 17 พฤษภาคม 62

ไปที่เว็บไซต์โครงการ