การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

1331

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 โครงการ/คุณสมบัติ

ระบบรับตรงอิสระ
รับตรงอิสระ การรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่ โดนใจ Gen Z
โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางโลจิสติกส์เกษตร

ไปที่เว็บไซต์โครงการ