การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

6440

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 คณะ/สาขา/คุณสมบัติ

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์ หรือวิชาเคมี หรือวิชาชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 กำหนดการรับสมัคร

ไปที่เว็บไซต์โครงการ