การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 2562

3165

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 คณะ/สาขา/คุณสมบัติ

คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยี 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยนานาชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

 กำหนดการรับสมัคร

ไปที่เว็บไซต์โครงการ