การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

642

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า ตามแผนการเรียนที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เป็นผู้มีความประพฤติดี
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจําปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว

 คุณสมบัติเฉพาะ

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

 กำหนดการรับสมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ