การรับเข้าศึกษา มจพ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

2634

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม และหรือผลคะแนนสอบตามที่ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด สําหรับผลคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามีดังนี้
– ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) และหรือ
– ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้
๐-ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และหรือ
๐-ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
– ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันสอบ)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้ผลคะแนนและยึดความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโปรแกรมหรือสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPA) ตามที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด
2. ต้องมีคะแนนครบถ้วนทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนดในการพิจารณาของแต่ละสาขาวิชา สําหรับผลคะแนนที่ใช้ ในการพิจารณามีดังนี้
-ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) และหรือ
-ผลคะแนนความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากําหนด โดยผลคะแนนสอบ GAT/PAT ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้
๐-ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และหรือ
๐-ผลคะแนนการสอบ ปีการศึกษา 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-ผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันสอบ)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1.ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
3.ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
4.ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทํา โดยประมาท
5.ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ด้วยการ “ให้ออก”
6.ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอด ระยะเวลาที่ศึกษา
8.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10.หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทําการสมัครสอบ คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และ ไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

 กำหนดการรับสมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ