การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

1590

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
    ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชาเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ตารางแสดงคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ)
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ไว้แล้ว
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

*แก้ไขเพิ่มเติม ของคณะศึกษาศาสตร์

 กำหนดการรับสมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ