การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

3980

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่ อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษา
    เล่าเรียน เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และ ต้องมีบุคลิกภาพที่ คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจําปีการศึกษา 2562 (จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ/หรือ ผลคะแนนสอบวิชา ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจําปีการศึกษา 2562 (ในบางคณะ/ สาขาวิชา) โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/ สาขาวิชากําหนด

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

กำหนดการรับสมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ