ค่าสถิติพื้นฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา 2562

12605

จากการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ได้ทำการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้มีการรายงานผล สถิติพื้นฐาน และจํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ จําแนกตามรายวิชา ดังต่อไปนี้

สถิติพื้นฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562
สถิติพื้นฐาน วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามรายวิชา
จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 จําแนกตามรายวิชา

รายงานค่าสถิติพื้นฐานการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามรายวิชา