การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 2562

5024

มหาวิทยาลัยเกษตร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สําหรับ ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัด ทุกประการ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทํา โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขาวิชากําหนด
 • มีผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามที่สาขาวิชากําหนด

*รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ในระเบียบการท้ายล่าง

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 กำหนดการรับสมัคร

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ