ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET 2561

3805

จากการสอบ o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 และได้ทำการประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยได้รายงานผลการทดสอบค่าสถิติพื้นฐานจําแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ สรุปได้ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค
ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค
จํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
จํานวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โดยรายละเอียดเชิงลึกสามารถดูได้ในเอกสารประกอบในลิงก์ด้านล่างครับ

 จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561