การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

3500

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากําหนด
    ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า ยกเว้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. มีความประพฤติเรียบร้อย
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากําหนด โดยให้เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา แบบมีลําดับ
  6. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 62 หรือได้ทําการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้วในรอบที่ผ่านมา หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการสละสิทธิ์จะต้องทําในระยะเวลาที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

*คุณสมบัติเพิ่มเติมและคุณสมบัติเฉพาะ ศึกษาได้ในระเบียบการท้ายล่าง

 คณะ/สาขา/จำนวนรับ

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ รับตรง TCAS3 มหาวิทยาลัยบูรพา

 ดาว์นโหลดระเบียบการ

ไปที่เว็บไซต์โครงการ