การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

1152

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะ/สาขา/จำนวนรับ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บ MyTCAS : 17-29 เมษายน 2562
สละสิทธิ์ clearing house : 26-27 เมษายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือก : 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ : 10-14 พฤษภาคม 2562

 

ไปที่เว็บไซต์โครงการ